Friday, November 25, 2011

kosovo, serbia.

city of Kosovska Mitrovica.